Regulamin
 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Wczasowego Stenka w Gowidlinie ul. Wyszyńskiego 40
 2. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, tel. 603663112
 3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do domu wczasowego (z góry).
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w domu wczasowym w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
 5. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godziny 18.00 w dniu rezerwacji (chyba że zostanie ustalona inna godzina przybycia gościa), Dom Wczasowy Stenka zastrzega sobie prawo do zwolnienia pokoju bez informowania o tym Gościa lub w przypadku posiadania numeru karty Gościa, do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową.
 6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 7. Pokój w domu wczasowym wynajmowany jest na doby.
 8. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.30.
 9. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 11. Zatrzymanie pokoju po godzinie 13.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 12. Dom wczasowy uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 13. Dom Wczasowy Stenka świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 14. Dom Wczasowy ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku wszystkich Gości, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 15. Dom Wczasowy Stenka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną
 16. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Parking przy Domu Wczasowym Stenka jest parkingiem niestrzeżonym.
 17. Gość domu wczasowego ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domu wczasowego, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 18. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci do lat 18.
 19. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 20. Za zagubienie klucza pobierana jest opłata 20 zł .
 21. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 22. Hotel przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami po uzgodnieniu tego faktu z recepcją. Za dodatkową opłatą w  pokoju może przebywać tylko jedno zwierzę, przy czym  Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone na terenie Domu Wczasowego Stenka
 23. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Ze względów higienicznych nie mogą być one wprowadzane do restauracji hotelowej.
 24. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej, restauracji oraz hallu recepcyjnym jest zabronione.
 25. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 26. Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 27. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00.
 28. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 29. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelowego, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 30. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 31. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 32. Ze względu na bezpieczeństwo, przestrzenie ogólnodostępne na zewnątrz i wewnątrz hotelu, takie jak korytarze, hall główny, restauracja, parking objęte są całodobowym monitoringiem.
 33. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Dom Wczasowy Stenka 83-341 Gowidlino ul. Wyszyńskiego 40 NIP 852-192-81-05 Dane osobowe są przetwarzane w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych. Dane osobowe zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu lub za pomocą skrzynki mailowej: akwithotel@gmail.com
Regulamin-pobytu-psów-w-Domu-Wczasowym-StenkaPobierz